Gordon Setter Vereniging Nederland
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van de vereniging uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zondag 31 maart 2019
Deze zal gehouden worden in de bestuurskamer van de Apeldoorns Kynologenclub, Polderweg 5 te Apeldoorn. 
Aanvang van de vergadering is: 11.00 uur.

Agenda

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018*

4. Jaarverslag 2018*

5. Financieel verslag over 2018*

6. Verslag kascommissie 2018

6a Decharge bestuur GSVN voor gevoerde financiële beleid

6b Benoeming Kascommissie 2019

7. Begroting 2019*

8. Bestuursvoorstel eventuele contributieverhoging m.i.v. 2020, indien de financiële situatie van de GSVN hiertoe aanleiding geeft.

9. Uitreiking GSVN Jaarbekers 2018

Pauze

10. Toelichting op activiteiten in 2019

11. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar: Lonneke Gramser van Aarssen

12. Wat verder ter tafel komt (van bestuurszijde)

            Wisselbekers clubmatch

13. Rondvraag

14. Sluiting

ad 9: GSVN Jaarbekers 2018

De Jaarbeker 2018 Beste reu gaat naar:
Tribal Hunters Till Kingdom Come met 53 punten, eig. G. Mellaerts

De Jaarbeker voor Beste teef 2018 gaat naar:
Passion of Love Beautiful Darkness met 41 punten, eig. M. Weber.

De Fokkersbeker 2018 gaat naar:
Kennel Farquharson’s met 120 punten, eig. J. Lümmen

De Jachtbeker 2018 gaat naar:
Amun de Biaska, eig E. ’t Lam

Ad 12: Wisselbekers clubmatch
Het bestuur stelt voor om in 2019 met de wisselbekers te stoppen en deze te overhandigen aan de klassenwinnaars van de clubmatch in 2019. 

* Deze stukken zijn vanaf medio maart 2019 op te vragen bij de voorzitter: voorzitter@gordonsettervereniging.nl 
en geprinte exemplaren ervan zullen beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

error: © GSVN: All rights reserved !!