Gordon Setter Vereniging Nederland

Het bestuur van de GSVN nodigt de leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op zondag 2 april 2023, aanvang 13.00 uur in de bestuurskamer van de
Apeldoornse Kynologenclub, Polderweg 5 te Apeldoorn.

Agenda
1. Opening en welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de online ALV van 10 april 2022*
4. Jaarverslag 2022*
5. Financieel verslag over 2022*
6. Verslag kascommissie 2022
6a Decharge bestuur GSVN voor gevoerde financiële beleid
6b Benoeming Kascommissie 2023
7. Begroting 2023*
8. GSVN Jaarbekers 2022:

De Jaarbeker Reuen werd gewonnen door
Forester’s Imagine Vito of Darkmoor van Francien Cuijpers met 62 punten.

De Jaarbeker Teven werd gewonnen door
Farquharson’s Queen of Scots van Jaqueline Lümmen met 49 punten.

De Fokkersbeker ging naar
de kennel “Farquharson’s” van Jaqueline Lümmen met 145 punten.

De Fieldtrialbeker is gewonnen door
Amun de Biaska van Elly ’t Lam.

9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar: Penningmeester Frits Beekelaar

10. Wat verder ter tafel komt (van bestuurszijde)

11. Rondvraag
12. Sluiting

*. Deze stukken zijn vanaf 25 maart per mail op te vragen bij de voorzitter: voorzitter@gordonsettervereniging.nl

Facebook