Gordon Setter Vereniging Nederland
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van de vereniging uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zondag 7 april 2024.

Deze zal gehouden worden in de bestuurskamer van de Apeldoorns Kynologenclub, Polderweg 5 te Apeldoorn.
Aanvang van de vergadering is: 13.00 uur.

Agenda

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2023*

4. Jaarverslag 2023*

5. Financieel verslag over 2023*

6. Verslag kascommissie 2023

6a Decharge bestuur GSVN voor gevoerde financiële beleid

6b Benoeming Kascommissie 2024

7. Begroting 2024*

8. Uitreiking GSVN Jaarbekers 2023

9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar: Wim Kramer en Marcella Booij.

10. Wat verder ter tafel komt (van bestuurszijde)

11. Rondvraag

12. Sluiting

ad 8: GSVN Jaarbekers 2023

De Jaarbeker 2023 Beste reu gaat naar:
Twice As Nice From the Noble Friends met 45 punten, eig. Fam. Beekelaar

De Jaarbeker voor Beste teef 2023 gaat naar:
Twinkle Star From the Noble Friends met 25 punten, eig. Fam. Booij 

De Fokkersbeker 2023 gaat naar:
Kennel Farquharson’s met 69 punten, eig. J. Lümmen

* Deze stukken zijn vanaf medio maart 2019 op te vragen bij de voorzitter: voorzitter@gordonsettervereniging.nl 
en geprinte exemplaren ervan zullen beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

Facebook