Gordon Setter Vereniging Nederland

PRIVACYVERKLARING VAN GORDON SETTER VERENIGING NEDERLAND

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Gordon Setter Vereniging Nederland” (hierna “GSVN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de GSVN, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de GSVN georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de GSVN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vereniging “Gordon Setter Vereniging Nederland”, Beethovenlaan 197, 7604 GG Almelo, KvK nummer 50813307, emailadres secretaris@gordonsettervereniging.nl, website https://www.gordonsettervereniging.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via secretaris@gordonsettervereniging.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de GSVN?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de GSVN verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
 • naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Gordon Setter(s)
 • uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons digitale clubblad en op onze website
 • resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Gordon Setter(s) ter publicatie in ons digitale clubblad en op onze website
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt de GSVN deze persoonsgegevens?
De GSVN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over  activiteiten van de GSVN, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Gordon Setter(s);
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge  hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 • uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de GSVN en u te informeren over de ontwikkelingen van de GSVN;
 • De GSVN gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad en nieuwsberichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de GSVN;

4. Bewaartermijnen
De GSVN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de GSVN volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerker

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de GSVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Indien de GSVN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de GSVN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkers-overeenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De GSVN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Voor 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de GSVN aan de koepelorganisatie, waarbij de GSVN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de GSVN aan de creative designer van het GSVN Clubblad, die zorgdraagt voor het opmaken en verzenden van het digitale clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de GSVN;
 • (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door de GSVN georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de GSVN en de betaling wordt door de GSVN geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de GSVN ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en de GSVN een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als de GSVN verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de secretaris@gordonsettervereniging.nl van de GSVN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te  ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De GSVN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@gordonsettervereniging.nl).
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop de GSVN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@gordonsettervereniging.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Gegevens van websitebezoek
Op de site gebruiken wij Statcounter Stats om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Statcounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien Statcounter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Statcounter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Statcounter niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Statcounter diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Statcounter afgesloten. De informatie die Statcounter verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).

9. Beveiligde verbinding
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

10. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.gordonsettervereniging.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

 

error: © GSVN: All rights reserved !!